Pop, Music & Film

Cai Guo-Qiang bắt thang lên hỏi ông trời

Bộ phim tài liệu Netflix về nghệ thuật đương đại đạt 100% trên Rotten Tomattoes. Nói về Cai Guo-Qiang (Thái Quốc Cường), nhưng mạch phim không kể một cách tuyến tính nhàm chán như “Anh là… , sinh năm… , giải thưởng…”

fire boat transportation vehicle flame

Recommended posts for you