Style

Asiatic Hiraeth: Khi thời trang gặp di sản

Những bức tường nhuốm màu thời gian, hay thời gian đã nhuộm thắm mảng tường dày kiên cố.
Những di tích cô tịch, hay vàng son đã trôi vào quá vãng.

Họ gặp nhau – di sản của thời gian, thời trang trong di sản. Cuộc đối thoại diễn ra, trong thâm trầm cố tích. Mạnh mẽ nhưng tinh tế, tĩnh lặng nhưng sống động.

person human clothing apparel tarmac asphalt

Recommended posts for you