Style

Sau Kim Da-Mi, Fendi tiếp tục gọi tên rapper ZICO trong cương vị Đại sứ Thương hiệu mới

Trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, rapper ZICO đã gia nhập đại gia đình Fendi với tư cách là đại sứ thương hiệu tại Hàn Quốc.

clothing apparel suit overcoat coat person human shirt blazer jacket

Tags

Recommended posts for you