Voyage & Gourmet

Ai cũng nói về Bangkok

Nhưng lần đầu của tôi lại gắn với những ngọn đồi phương Bắc mang tên Chiang Mai và Chiang Rai. 

building architecture temple painting art

Recommended posts for you