Voyage & Gourmet

Huế "cũ rích" có chè, xôi, và cafe

Khi nghĩ về Huế và nhớ đến Huế, ngoài những con đường rợp bóng cây và những ngôi nhà cổ trong Thành Nội, tôi thường hay nghĩ về những món ăn của Huế.
meal food restaurant pizza pottery cafeteria

Recommended posts for you