Watches & Jewelry

CARTIER WOMEN’S INITIATIVE 2023: Ai sẽ là một trong 9 nữ doanh nhân hàng đầu được chọn?

Trong suốt 15 năm qua, Cartier Women’s Initiative đã hỗ trợ những người phụ nữ tạo nên sự thay đổi trong kinh doanh. Theo đó, Quỹ hỗ trợ doanh nhân nữ khởi nghiệp để họ có thể phát triển kinh doanh và củng cố kỹ năng lãnh đạo.

chair furniture person room indoors audience crowd projection screen electronics screen

Recommended posts for you