Watches & Jewelry

CHANEL ra mắt đồng hồ thủ công mới, lấy cảm hứng từ kéo và đệm kim

Khi làm việc trong xưởng may của mình ở rue Cambon, Gabrielle Chanel luôn có sẵn hai dụng cụ: kéo và đệm kim.

wristwatch arm person body part accessories dagger weapon knife blade

Recommended posts for you