Art & Design

Hội họa Lê Minh Phong: “Ta vốn từ thiên thu”

Đã 4 năm kể từ cuộc phỏng vấn đầu tiên giữa tôi và Lê Minh Phong. Trong suốt 4 năm qua, nhận thức lẫn vốn sống của Phong thay đổi ngày một sâu hơn, đậm hơn, nhưng mỗi lần nhìn vào hội họa của anh, luôn có một câu nói của Chúa Jesus hiển lộ trong tâm trí: "Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo". Điều đó tương giao với chia sẻ của anh, rằng nghệ thuật khởi sự từ bi kịch. 

painting art dinosaur reptile animal modern art

Recommended posts for you