Art & Design

Rolex công bố chương trình sáng kiến nghệ thuật The Mentors và Protégé 2023-2024

Các nghệ sĩ lão làng El Anatsui, Bernadine Evaristo, Jia Zhang-ke, Anna Lacaton và Dianne Reeves đã lựa chọn những nghệ sĩ trẻ có thành tích nổi bật trên toàn thế giới để trở thành "protégé" tại chương trình sáng kiến nghệ thuật Rolex Mentor và Protégé mùa mới nhất.

person human drawing art wristwatch finger

Recommended posts for you