Art & Design

Một Danh Võ khác

Khi nói về nghệ sĩ thị giác gốc Việt đắt giá nhất và được thế giới công nhận, không ai khác chính là Danh Võ.

wood plywood clothing footwear shoe person
Trái: Danh Võ, Tropeaolum, 2023. Phải: Nghệ sĩ Danh Võ ở Bourse de Commerce.

Recommended posts for you