Art & Design

Tựa lên thuở vàng son

Sau khi cố nghệ nhân gối tựa Cung đình Huế - Công Tôn Nữ Trí Huệ cưỡi hạc về trời, tưởng chừng nghề làm gối từ đây chỉ còn là lịch sử. May thay, trước khi tạ thế, Mệ Trí Huệ đã kịp trao truyền kỹ thuật và tâm nguyện giữ nghề cho 2 người, là con dâu Lê Thị Liền và con gái ruột Bùi Thị Ngọc Điểm. Một hành trình mới cho chiếc gối tựa cung đình Huế bắt đầu từ đây.

flower flower arrangement flower bouquet potted plant rose pants person portrait adult man
Mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ và con dâu Lê Thị Liền.

Recommended posts for you