Beauty

Tại sao giới làm đẹp chuộng phong cách "gloss beauty"?

Trong như sương, căng bóng và mọng nước… Ai lại không muốn sở hữu một vẻ đẹp như vậy? 

head person face photography portrait body part shoulder neck

Recommended posts for you