Dictionary

L’Dictionary: [Creative Director và Art Director] – Hai vai trò khác biệt trong nhà mốt

Hai vai trò rất dễ bị nhầm lẫn, tuy nhiên, cả hai cá nhân này đều là những nghệ sĩ và họ làm việc với nền tảng sáng tạo. Điểm khác biệt có lẽ nằm ở phạm vi trách nhiệm, tính thực tế và sự gắn kết đối với khách hàng.
tie accessories accessory clothing apparel person hat suit coat overcoat

Recommended posts for you