Dictionary

L'Dictionary: [Trompe L'Oeil] – Ảo ảnh "đánh lừa thị giác"

Trompe l'oeil (/trɒmp ˈlɔɪ/) là một khái niệm bàn đến kỹ thuật tạo dựng ảo ảnh thị giác cho người xem và đánh lừa đôi mắt bằng những ảo giác ba chiều.

Recommended posts for you