L'O Love

Tại NYFW, bạn đựng gì bên trong không quan trọng, quan trọng là bạn có túi!

Và túi ở đây có thể là It-bag, những chiếc túi Broccoli hay túi Baguette,...

person human clothing apparel

Recommended posts for you