Love & Life

Để yêu mà không lụy: Đừng rơi vào thói quen

Thói quen không tốt hay không xấu, nhưng chúng ta cần lắng nghe nó xuất phát từ đâu. Nếu thói quen là một cơ chế vận hành của tâm trí, thì khi thiếu thói quen đó, sẽ sinh ra phản ứng khó chịu và đau khổ. Nhưng nếu thói quen đó xuất phát từ sự nhận biết, bạn có thể duy trì điều đó nhưng cũng hoàn toàn tự do khỏi nó. 

adult male man person face head photography portrait smile bridegroom

Recommended posts for you