Love & Life

Hội họa ng.anhanh: “Make paint, not war”

Cảm màu là một bản năng tự nhiên của họa sĩ ng.anhanh. Vì thế, trong quá trình thực hành hội họa, cô đơn giản lắng sâu vào dòng chảy sáng tạo này mà không đặt nặng những câu hỏi phải vẽ gì, chủ đề ra sao, hay cố gắng tạo ra những áp lực về phong cách hay ý niệm nghệ thuật cụ thể. Và khi không dính mắc vào thứ "phải là", cô hoàn toàn trọn vẹn trong những thứ "đang là". 

modern art art painting

Recommended posts for you