Love & Life

Little Black Dress: Những điều tôi ước cánh đàn ông hiểu

Và tôi không cần phải nói thành lời, phải giải thích dài dòng, phải chỉnh tôn giọng, phải làm đủ thứ chỉ để anh chàng đó hiểu những điều cơ bản nhất.

person sunglasses accessories female face blonde teen kid girl woman

Tags

Related Articles

Recommended posts for you