Love & Life

Trong cô đơn, ta thấu tỏ chính mình

Cô đơn không hẳn là sự thiếu vắng của một điều gì đó mà chúng ta đang khao khát như người yêu, sự thấu hiểu, được lắng nghe... Có những người rơi vào trạng thái cô đơn tuyệt đẹp, nơi họ cảm thấy đủ đầy và rộng khắp.

night nature outdoors moon astronomy sky

Recommended posts for you