Pop, Music & Film

Nhà làm phim Jean Luc-Godard đã hoàn thành "tham vọng" lớn nhất đời ông!

Hơn 60 năm trước, Jean Luc-Godard đã gián tiếp nói ra tham vọng lớn nhất đời ông qua bộ phim điện ảnh đầu tay “Breathless", đó là “trở thành bất tử, rồi mới chết.” 

person human sitting

Recommended posts for you