Runway

JW Anderson Xuân Hè 2023: Trò chơi hiện thực

“Chúng ta có đang bị cuốn vào những chiếc màn hình và trở thành chiếc điện thoại không? Tôi thì nghĩ nó giống như một vũ trụ thay thế, ở đó có từng lớp, từng lớp, từng lớp. Và tôi nghĩ về nó như một chủ nghĩa hiện thực, chứ không phải là chủ nghĩa vị lai.”

Ảnh: Amanda
Ảnh: Amanda

Tags

Recommended posts for you