Dictionary

L’Dictionary: [Power dressing] – Tiếng nói của phụ nữ đương đại

Power dressing - một lời tuyên ngôn mạnh mẽ khẳng định quyền được đối xử bình đẳng, giành lấy sự tự do cho chính mình.