Dictionary

L’Dictionary: [Power dressing] – Tiếng nói của phụ nữ đương đại

Power dressing - một lời tuyên ngôn mạnh mẽ khẳng định quyền được đối xử bình đẳng, giành lấy sự tự do cho chính mình.

face person human clothing apparel

Tags

Recommended posts for you