L'O Love

Artycapucines: Hành trình nghệ thuật của chiếc túi Capucines vẫn tiếp diễn

Phiên bản thứ 3 của dự án Artycapucines quy tụ 6 nghệ sĩ: Vik Muniz, Gregor Hildebrandt, Donna Huanca, Huang Yuxing, Paola Pivi và Zeng Fanzhi.

accessories bag handbag purse coat adult male man person blazer

Recommended posts for you