Style

PIETÀ - Một bộ ảnh chứa đựng nỗi đau, tình yêu và cả sự vị tha

Vô oán vô hận, với sự thanh thản và ung dung vượt lên những giới hạn cảm xúc thông thường, Pietà, hiểu theo một nghĩa rất đông phương, chính là sự “từ bi”, một tình yêu từ tâm đối với tất cả muôn loài và chúng sinh.

clothing apparel hat person human sun hat

Recommended posts for you