Art & Design

Theo dấu nghệ thuật: Gen Z ảo tưởng thế nào về sưu tập nghệ thuật?

Bước đầu đầu tư, kể cả đầu tư nghệ thuật, con người thường có thể dễ bị chi phối nhiều bởi chính tâm lý của mình. Khi bị chi phối bởi tư tưởng và cảm xúc, chắc chắn sẽ có sự ảo tưởng. Bước qua giai đoạn này, các nhà đầu tư thường rút ra bài học rằng cần lý trí hơn, tư duy khoa học hơn, từ đó mà bớt ảo tưởng hơn.