Voyage & Gourmet

Đông Hà Nội – Thu Sài Gòn

Tôi đã từng trải qua một mùa đông ở Hà Nội. Và năm nay, tôi có một mùa "đông" theo cách rất khác ở Sài Gòn.

arbour garden outdoors person human plant potted plant pottery jar vase

Recommended posts for you