Business

Opinion: Người trẻ sẵn sàng “gánh nợ” để tiêu dùng xa xỉ, liệu có đáng?

Nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển vượt bậc, nhưng Gen Z, vốn nổi tiếng yêu thích sự xa xỉ và đóng góp rất mạnh vào sự phát triển công nghiệp xa xỉ ở đây, cũng đang tích lũy rất nhanh về nợ nần, hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó.

clothing apparel person human sleeve

Recommended posts for you