Business

Zara và câu chuyện không mới: Phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc

Những nhân viên đã từng làm việc tại Zara Ceará (Brasil) thừa nhận rằng người da màu bị hãng "dán nhãn" một cách vô lý là hội nhóm những “kẻ trộm tiềm năng”.

person human shop lighting clothing apparel

Tags

Recommended posts for you