Art & Design

Theo dấu nghệ thuật: Tượng Đức Thánh Trần - vùng chồng lấp của những biểu tượng

Công chúng phấn khởi nhận tin chiếc lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo cuối cùng cũng được trả về sau hai năm biến mất. Chúng ta có thể nhận ra những ý nghĩa nào sau diễn biến này? Bài viết truy dòng lịch sử biểu tượng chồng lấp nơi tượng đài Trần Hưng Đạo để thử lý giải cách cư dân đô thị tương tác và kiến tạo bản sắc qua hình dáng của những tượng đài.

Art & Design