Love & Life

Người đơn giản thường giỏi hơn, vì sao vậy?

Có hai loại người trên thế giới: người đơn giản và người phức tạp hóa vấn đề.